Bài giảng eleaning cấp tỉnh 2020- 2021_Lê Thị Phượng

Tên bài giảng: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
Môn: Toán 8

– Họ và tên: Lê Thị Phượng– Giới tính: Nữ

– E-mail: lethiphuong20486@gmail.com – Số điện thoại: 0935329964

– Trường: THCS Nguyễn Huệ, huyện Đại Lộc

Picture1