Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 THÔNG TƯ 26/2020/TT-BGD Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổthông ban hành kèm theoThông tư số58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 26-8-2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổthông ban hành kèm theoThông tư số58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
2 11/PGD ĐT-VP của Phòng GD ĐT Đại Lộc 03-02-2020 vv Tăng cường phòng chống dịch viem đường hô hấp cấp Tải về
3 Công văn 138/SGD ĐT-VP 03-02-2020 vv Tăng cường phòng chống dich Covid 19 Tải về
4 Công văn triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg 01-02-2020 Tải về
5 Công văn 471/UBND-VP 31-01-2020 Tăng cường phòng chống dịch Covid 19 Tải về
6 công văn hướng dẫn xác định thời gian bị kéo dài nâng lương thường xuyên và TNVK 06-9-2019 Tải về
7 Công văn về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo 01-4-2019 Tải về
8 quy chế hoạt động cơ quan năm học 2017-2018 05-9-2017 Tải về
9 kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016-2017 30-5-2016 Tải về
10 Thông báo về nghỉ tết Âm lịch Bính Thân năm 2016 19-01-2016 Tải về
11 thông tư liên tịch quy định về mã sô tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên viên thư viện 19-06-2015 Tải về
12 Thông Tư liên tịch về chế độ khuyết tật 31-12-2013 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật Tải về
13 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
14 08/2013/TT-BNV 31-7-2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG Tải về
15 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
16 Thông tư 01/2011/TT/BNV 19-01-2011 về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Tải về
17 Thông tư 58 của BGD&ĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Tải về
18 Công văn về cuộc thi liên môn tích hợp ngày 30 tháng 11 năm 2015 Tải về