NGÀY HỘI CÔNG NHẬN CHUYÊN HIỆU VÀ THIẾU NHI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN